Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 279 472

Dziś odwiedzin: 56. Teraz na naszej stronie: 4 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona.

  Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:
  1. przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
  2. udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.

   Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:
  1. nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
  2. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  3. została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt b i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
    
 1. Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.

 

Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Pałacu Młodzieży w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

Pałac Młodzieży w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w postaci papierowej powinien zawierać co najmniej:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
  7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).
 2. Wypełniony formularz wniosku.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  Sposób dostarczania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Pałacu Młodzieży w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  Przesyłając wniosek pocztą tradycyjną należy go wysłać na adres:  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.

  Wniosek można również złożyć m. in:
  • osobiście w  Sekretariacie - mieszczącym się w Budynku Pałacu Młodzieży, pokój nr 122 /I piętro/
   w godzinach pracy tj.:
   poniedziałek: 8:00 - 18:00
   wtorek: 8:00 - 18:00
   środa: 8:00 - 18:00
   czwartek: 8:00 - 19:00
   piątek: 8:00 - 17:00

   Opłaty
    
 1. Opłatę można nałożyć, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Przy ustalaniu opłat uwzględnia się:
  1. koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie,
  2. inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, które mogą mieć wpływ na w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji,
  3. koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku (dotyczy tylko ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).
 2. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 3. Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

  W przypadku wystąpienia ewentualnych opłat, po przyjęciu oferty określoną w niej kwotę należy wpłacić na odpowiednie konto Pałacu Młodzieży, którego numer zostanie podany wraz z wysokością opłaty.

  Terminy i sposób załatwienia sprawy
   
 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.
 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
  2. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  3. Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
  4. Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 4. Oferta:
  1. Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.
  2. Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

   Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
    
 5. Sposoby rozpatrzenia wniosku:
  1. bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,
  2. poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,
  3. poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,
  4. przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,
  5. odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:
   • dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,
   • opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 6. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie Pałacu Młodzieży.
 7. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
   
  Informacje na temat przebiegu sprawy:

  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Pałacem Młodzieży osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Tryb odwoławczy:
   
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
 2. Do skarg rozpatrywanych z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 3. Do decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosuje się przepisy KPA. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 4. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie Pałacu Młodzieży (w Sekretariacie) w godzinach jego pracy.
 5. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Pałacu Młodzieży lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 6. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

   Skargi i wnioski:
   
 1. Skargi i wnioski związane z pracą Pałacu Młodzieży można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w Pałacu Młodzieży (w Sekretariacie) w godzinach jego pracy.

   Skargi i wnioski są wolne od opłat.

   Podstawa prawna 
   Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.352 z późn. zm.).

   Przetwarzanie danych osobowych

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

   1)       Administratorem przekazanych danych jest Dyrektor Pałacu Młodzieży im. prof.A.Kamińskiego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 26,   e-mail:   ,

   2)       Dyrektor Pałacu Młodzieży wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: 

   3)       Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art.6 ust 1 lit c RODO ) wynikającego z następujących przepisów:

   a)       ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

   b)       rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku).

   4)       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

   5)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku)

   6)       Posiada Pani/Pan prawo do:

   a)       dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia,

   b)       ograniczenia przetwarzania danych,

   c)        wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   7)       Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z  dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i jest obligatoryjne. W przypadku postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej zostanie Pani/Pan poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

   8)       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Adam Lasek
Data publikacji w Biuletynie: środa, 15 kwietnia 2020r. godz.: 16:17

Statystyki wyświetleń: 973 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-ponownewykorzystanieinformacjisektorapublicznego.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 21 czerwca 2024r. godz.: 05:45Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-ponownewykorzystanieinformacjisektorapublicznego.html