Biuletyn Informacji Publicznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Statystyki

Licznik odwiedzin: 279 512

Dziś odwiedzin: 96. Teraz na naszej stronie: 16 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 19 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

3/2024 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - specjalista/starszy specjalista w Dziale Administracji (1 etat)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie nr 3/2024 z dnia 2024-06-06

Dyrektor Pałacu Młodzieży (ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice)

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista/starszy specjalista w Dziale Administracji w wymiarze pełnego etatu

Najważniejsze daty:
 • 18 czerwca 2024 roku – termin złożenia dokumentów
 • 20 i 21 czerwca – planowane rozmowy z kandydatami
 • 1 lipca 2024 roku – możliwe rozpoczęcie zatrudnienia  
Wymagania:
 1. Wykształcenie:
  • min. średnie techniczne z udokumentowanym 5–letnim stażem pracy lub
  • wyższe - kierunki politechniczne, techniczne, inżynieryjne z 2–letnim stażem pracy; preferowane kierunki: budownictwo, zarządzenie nieruchomościami, administracji.
 2. Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy, w tym do pracy na wysokości (możliwa konieczność poruszania się np. po dachu Pałacu Młodzieży lub nad sceną sali teatralnej)
 3. Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów pokrewnych.
 4. Znajomość pakietu Office, w tym Excel – bardzo dobra.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 6. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje).
 7. Dobra organizacja pracy własnej.
 8. Odpowiedzialność, sumienność i samodzielność.
 9. Łatwość  nawiązywania kontaktu, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 10. Obywatelstwo polskie.
 11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie  z pełni praw publicznych.
 12. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 1. Obsługę formalno-administracyjną procesów inwestycyjno-remontowych (zapytania ofertowe - analiza ofert - umowa - nadzór nad realizacją prac - rozliczenie).
 2. Prowadzenie/nadzorowanie realizacji przeglądów technicznych budynków, urządzeń, systemów instalacyjnych, ppoż, itp. - w wymaganych terminach.
 3. Prowadzenie KOB.
 4. Prowadzenie/nadzorowanie spraw związanych z obsługą bieżących usterek – przyjmowanie zgłoszeń, zlecanie do wykonania.
 5. Sporządzanie zapytań, zbieranie ofert i wykonywanie podsumowań na: prace naprawcze lub na zakup materiałów budowlanych, eksploatacyjnych do urządzeń instalacyjnych lub innych, wyposażenie obiektu.
 6. Udział w innych pracach związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 7. Współpracę z konserwatorami i pracownikami działu administracji.
Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy tj. 40/40 etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • warunki finansowe:
  • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz. U. z 2021r., poz. 1960 ze zmianami i Regulaminem wynagradzania Pałacu Młodzieży – od 5.000 zł do 5.500 zł.
  • dodatek za wysługę lat (1% za każdy przepracowany rok od 5 roku pracy, max. 20%)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe. Świąteczne i inne),
 • możliwość rozwoju zawodowego, kursy, szkolenia.
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Mikołowska 26 – budynek z windą,
 • praca: przy komputerze oraz na terenie całej nieruchomości, pod presją czasu , wymagająca samodzielności.
Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Pałacu Młodzieży lub w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży – I piętro, pokój 149),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór nr 3/2024 na stanowisko urzędnicze – specjalista/starszy specjalista w Dziale Administracji” w Pałacu Młodzieży w Dziale Organizacyjnym (pokój 149) od poniedziałku do piątku godzinach od 8:00 do 15:00, w Sekretariacie (pokój 122) w godzinach od 8:00 do 17:00 (w czwartki do 19:00, w piątki do 17:00) lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2024 r.

Aplikacje, które wpłyną do Pałacu Młodzieży (liczy się data otrzymania dokumentów przez Pałac Młodzieży) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dodatkowe - RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Pałacu Młodzieży w Katowicach dostępna jest na stronie internetowej BIP Pałac Młodzieży Katowice.

Dyrektor Pałacu Młodzieży

Adam Lasek

Dodatkowe załączniki do pobrania:

Ikona typu pliku Pobierz plik: kwestionariusz_dla_kandydata2.pdf
Rozmiar pliku: 103,42kB. Liczba pobrań: 12
Data wgrania na serwer: 06.06.2024r. godz.: 11:44
Osoba, która dodała plik: Emilia Pasamonik
Ikona typu pliku Pobierz plik: kwestionariusz_dla_kandydata2.docx
Rozmiar pliku: 17,13kB. Liczba pobrań: 7
Data wgrania na serwer: 06.06.2024r. godz.: 11:44
Osoba, która dodała plik: Emilia Pasamonik
Ikona typu pliku Pobierz plik: rekrutacja_-_klauzula_informacyjna12.pdf
Rozmiar pliku: 97,95kB. Liczba pobrań: 10
Data wgrania na serwer: 06.06.2024r. godz.: 11:44
Osoba, która dodała plik: Emilia Pasamonik

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

Autor informacji/strony: Emilia Pasamonik
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 6 czerwca 2024r. godz.: 11:58

Statystyki wyświetleń: 719 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-374-32024_ogloszenieowolnymstanowiskuurzedniczym_specj.2024_ogloszenieowolnymstanowiskuurzedniczym_specjalistastarszyspecjalistawdzialeadministracji1etat.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 21 czerwca 2024r. godz.: 07:14Trwa pobieranie treści strony BIP


http://pmkatowice.biuletyn.net.pl/bip-strona-374-32024_ogloszenieowolnymstanowiskuurzedniczym_specj.2024_ogloszenieowolnymstanowiskuurzedniczym_specjalistastarszyspecjalistawdzialeadministracji1etat.html